Privaatsuspoliitika ja isikuandmete kaitse
Käesolev PRIVAATSUS- JA ISIKUANDMETE KAITSE poliitika (edaspidi poliitika) on välja töötatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. a direktiivi 2002/58/EÜ isikuandmete töötlemise nõuetega ning eraelu puutumatuse kaitse elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatuse direktiiv ja elektroonilised sidevahendid) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel. andmete ja nende andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi Seadus).

Käesolev poliitika kehtestab korra, kuidas NEXT EDUCATION GROUP LIMITED (edaspidi ettevõte) töötleb klientide isikuandmeid, kes kasutavad http://fibata.eu/ee veebilehte ja selle üksikuid, teenuseid. Teenuste saamiseks või osutamiseks (edaspidi viidatud kasutajatena ja saidil). Poliitika määratleb kogutavate isikuandmete liigid, selliste isikuandmete kasutamise eesmärgid, Ettevõtte suhted kolmandate isikutega, turvameetmed isikuandmete kaitsmiseks, isikuandmetele juurdepääsu tingimused, samuti kasutaja kontaktandmed juurdepääsu kohta, oma isikuandmete muutmine, blokeerimine või kustutamine ning isikuandmete kaitsmise praktikaga seoses võimalike küsimuste lahendamine.
Ettevõte kohtleb suure austusega eranditult kõikide isikute konfidentsiaalset (isiklikku) teavet, kes külastasid veebilehte http://fibata.eu, samuti nende isikute kohta, kes kasutavad lehe teenuseid; sellega seoses püüab ettevõte kaitsta isikuandmete (teave või teabe kogum tuvastatud või konkreetselt tuvastatava isiku kohta) konfidentsiaalsust, luues ja tagades sellega igale kasutajale veebilehe teenuste kasutamiseks kõige mugavamad tingimused.

Poliitika tekst on kasutajatele kättesaadav internetis aadressil http://fibata.eu/privacy-policy-ee Kui kasutaja ei nõustu poliitika tingimustega, peab kasutaja viivitamatult lõpetama vebilehe kasutamise.

1. Terminoloogia ja lühendid

1. Selles poliitikas kasutatav terminoloogia tähendab järgmist:

1.1. Isikuandmed – igasugune informatsioon, mis on otseselt või kaudselt seotud konkreetse või tuvastatava füüsilise isikuga on (isikuandmete subjekt).

1.2. Ettevõte - First Baltic Trading Academy, registreerimine aadressil:

1.3. Isikuandmete töötlemine – igasugune toiming või toimingute kogum, mis tehakse isikuandmetega automatiseerimisvahendite abil või ilma selliseid tööriistu kasutamata, sealhulgas kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, kogumine, säilitamine, täpsustamine (uuendamine, muutmine), otsimine, kasutamine, edastamine (levitamine, pakkumine, juurdepääs), depersonaliseerimine, blokeerimine, kustutamine, hävitamine.

1.4. Isikuandmete automatiseeritud töötlemine - Isikuandmete töötlemine arvutitehnoloogia abil. Sellele vaatamata ei sisalda isikuandmete automatiseeritud töötlemine automaatse töötlemise, sh profiilide koostamise süsteemi, mis tekitab kasutajale õiguslikke tagajärgi või mis mõjutab oluliselt ja.sarnaselt kasutajat.

1.5. Isikuandmete levitamine – toimingud, mille eesmärk on isikuandmete avaldamine määramata isikute ringile.

1.6. Isikuandmete edastamine – toimingud, mille eesmärk on isikuandmete avaldamine konkreetsele isikule või määratletud isikute ringile.

1.7. Isikuandmete blokeerimine - Isikuandmete töötlemise ajutine peatamine (välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik isikuandmete täpsustamiseks).

1.8. Isikuandmete kasutamine - ettevõtte poolt isikuandmetega tehtavad toimingud otsuste tegemiseks või muude toimingute tegemiseks, mis toovad endaga kaasa õiguslikke tagajärgi seoses isikuandmete subjekti või teiste isikutega või mõjutavad muul viisil isikuandmete subjekti või teiste isikute.õigusi ja vabadusi.

1.9. Isikuandmete depersonaliseerimine - toimingud, mille tulemusena muutub konkreetse isikuandmete subjekti isikuandmete omandiõiguse kindlakstegemine ilma täiendavat teavet kasutamata;

1.10. Isikuandmete hävitamine - toimingud, mille tulemusena muutub võimatuks isikuandmete sisu taastamine isikuandmete infosüsteemis ja (või) mille tulemusena hävitatakse isikuandmete materiaalsed kandjad.

1.11. Veebiprogramm – haridusprogramm, mida õpetatakse vaid kaugtehnoloogiate abil ettevõtte veebiplatvormil, saadaval aadressil: http://fibata.eu/

1.12. Veebiplatvorm - Ettevõtte veebiserverite ja moodulite omavahel seotud tarkvara, mis moodustab ühtset ruumi internetis teenuste osutamiseks tarbijatele.

1.13. Tasuta koolitus – Audiovisuaalne materjal (veebiseminar), millele juurdepääsu, nagu ka kõikidele materjalidele, pakub ettevõte tasuta kõigile Kasutajatele, kes on registreerunud sellele veebiseminarile osalemiseks. Ettevõte viib läbi tasuta õppust kõigile huvitatud kasutajatele. Tasuta tund ei ole täielikult ega osaliselt haridusprogramm.

1.14. Kasutuskokkulepe – Internetti aadressil http://fibata.eu/offerta-ee postitatud kokkulepe, mis on ettevõtte pakkumine sõlmida lkokkulepe veebilehe kasutamiseks mis tahes kolmanda osapoolega kasutuskokkuleppes sätestatud tingimustel.

1.15. Veebileht – teabe, tekstide, graafiliste elementide, kujunduse, piltide, fotode ja videote ning muude intellektuaalse tegevuse tulemuste kogum, samuti infosüsteemis sisalduvad arvutiprogrammid, mis tagavad sellise teabe kättesaadavuse internetis võrguaadressil. http://fibata.eu/.

1.16. Isiklik konto - veebilehe jaotis, millele kasutaja saab juurdepääsu pärast lehel registreerumist, sisestades oma personaalse kasutajanime ja parooli.

1.17. Küpsised – andmed, mis edastatakse ettevõttele automaatselt veebilehe kasutamise käigus, kasutades kasutaja seadmesse installitud tarkvara, sealhulgas IP-aadress, geograafiline asukoht, teave brauseri ja kasutaja seadme operatsioonisüsteemi tüübi kohta, kasutaja seadme tehnilised omadused. kasutatud seadmed ja tarkvara, veebilehele juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg. Küpsised võivad olla igavesed (neid nimetatakse püsivateks küpsisteks) ja jääda arvutisse seni, kuni kasutaja need kustutab, või ajutised (selliseid küpsiseid nimetatakse seansiküpsisteks), st neid säilitatakse ainult brauseri sulgemiseni. Lisaks jagunevad küpsised esmasteks (need seab otse külastatav veebileht) ja kolmanda osapoole küpsisteks (seadistavad teised lehed).

1.18. "IP-aadress" on numbriline tähis, mida võrgus olevad arvutid kasutavad arvuti tuvastamiseks iga kord, kui nad Internetti sisenevad.

2. Kasutaja nõusolek isikuandmete töötlemiseks ettevõtte poolt

2.1. Kasutaja nõustub poliitika tingimustega ning annab ettevõttele teadliku nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks poliitikas ja seaduses sätestatud tingimustel:

2.1.1. Veebilehel registreerumisel - isikuandmete jaoks, mille kasutaja ettevõttele esitab:
Internetis asuva registreerimisvormi täitmisega loetakse, et Kasutaja on oma isikuandmete töötlemisega nõustunud, kui ta on klõpsanud nupule "Registreeri";
Sellele nupule klõpsates annab Kasutaja nõusoleku kõigi tema poolt avalikustatud isikuandmete edastamiseks ettevõttele, märkides profiilis vastava suhtlusvõrgustiku või elektroonilise teenuse.

2.1.2. Isikuandmete sisestamisel või muutmisel isikliku konto jaotises "Isikuandmed", "Minu huvid" - isikuandmete jaoks, mille kasutaja esitab isikukonto jaotises "Isikuandmed", "Minu huvid" teabe muutmisel loetakse, et kasutaja on andnud nõusoleku oma äsja sisestatud või muudetud andmete töötlemiseks vajutades nupule „Salvesta“.

2.1.3. Tagasisidevormi täitmisel - isikuandmete kohta, mille Kasutaja esitab Ettevõttele tagasisidevormi täitmisel Interneti veebilehel ja elektroonilistes teenustes (Google jne). Kasutaja loetakse andnuks nõusolek oma tagasiside vormi väljadele sisestatud isikuandmete töötlemiseks taotluse saatmist kinnitava nupu vajutamise hetkel (nuppude nimetus võib olla "Saada", "Esita taotlus". "ja muul sarnasel viisil).

2.1.4. Tellida teabe- ja uudismaterjalide ettevõttelt saab internetis asuva uudiskirjaga liitumise vormi täitmise teel. Tellimisvorm muutub kättesaadavaks pärast registreerimisprotseduuri. Loetakse, et kasutaja on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, klõpsates nupule „Telli”.

2.1.5. Online-programmi koolitusele registreerimine toimub koolitusele registreerimise avalduse väljade täitmise teel, mis asuvad Internetis. Loetakse, et kasutaja on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, märkides vormil linnukesega „Registreeru koolitusele“ ja nupule „Registreeri“ klõpsamise ajal.

2.1.6. Isikuandmete töötlemiseks täidetud nõusoleku vormi skannitud koopia saatmisel e-posti teel - isikuandmete kohta, mille Kasutaja esitab ettevõttele, et saada veebilehel koolitusteenuseid täiendõppe programmi raames. Kasutaja loetakse oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andnuks nõusolekust skaneeritud koopia saatmise hetkel domeeninimega @l-a-b-a.com e-posti aadressile.

2.1.7. Registreerumine Tasuta koolitusele – vaja täita internetis asuva kande registreerimise avalduse väljad. Loetakse, et kasutaja on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, märkides linnukesega vormi „Registreeru koolitusele“ nupu „Registreeri“ klõpsamise ajal.

2.1.8. Veebilehemis tahes kasutamisel - isikuandmete jaoks, mis edastatakse ettevõttele automaatselt lehe kasutamise käigus, kasutades kasutaja seadmesse installitud tarkvara. Arvatakse, et kasutaja on veebilehe kasutamise alustamise ajal andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

2.2. Kasutaja nõusolek tema isikuandmete töötlemiseks ettevõtte poolt kehtib nende töötlemiseks nõusoleku andmise päevast (poliitika punkt 2.1) ja isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks vajaliku perioodi jooksul (poliitika lepingu punkt 5).

2.3. Kasutajal on õigus tagasi võtta nõusolek isikuandmete töötlemiseks poliitika punktis 9 sätestatud vormis ja korras.

3. Kasutaja poolt isikuandmete esitamise tingimused

Ettevõte lähtub sellest, et veebilehel isikuandmete esitamisel kasutaja:

3.1. Kinnitab, et tal on kõik vajalikud õigused, mis võimaldavad tal omandada kodanikuõigusi ja neid iseseisvalt teostada, samuti on tal võimalus oma tegevusega luua endale tsiviilkohustusi, neid iseseisvalt täita ja kanda vastutust nende täitmata jätmise korral.

3.2. Näitab enda kohta usaldusväärset teavet veebilehe kasutamiseks vajalikul määral ja hoiab esitatud isikuandmeid ajakohastena.

3.3. Oma pildi üleslaadimisel veebilehe isikliku konto kaudu nõustub ta selle pildi tasuta kasutamisega eesmärkidel, mis ei ole seotud kasutaja tuvastamisega. Kasutaja kohustub mitte kasutada kolmandate isikute fotosid Kasutaja kujutisena.

3.4. Olles teadlik, et kasutaja enda kohta veebilehele postitatud teave võib muuta kättesaadavaks teistele lehe kasutajatele, seda võivad taolised kasutajad kopeerida ja levitada poliitika punktis 6.7 sätestatud juhtudel ja tingimustel.

3.5. Tähendab, et kõik tema poolt ettevõtte töötajaga peetud telefonivestlused salvestatakse automaatselt, et kontrollida Kasutajate teenuse kvaliteeti, samuti lahendada selliste telefonivestluste käigus tekkivaid vaidlusi ja konfliktsituatsioone. Samal ajal nõustub Kasutaja telefonivestluste automaatse salvestamisega vastavalt käesoleva poliitika tingimustele.

3.6. Olles tutvunud selle poliitikaga, väljendab oma informeeritud ja teadlikku nõusolekut.

4. Ettevõtte poolt töödeldavad isikuandmed

4.1. Ettevõtte poolt töödeldavate kasutaja isikuandmete hulka kuuluvad:
Ees-ja perekonnanimi
Mobiiltelefoni number;
E-posti aadress;
sotsiaalvõrgustikes ning elektroonilistes teenustes olevate kontode andmed (lingid kasutaja profiilidele VKontakte'is, Facebookis, Linkedinis, Skype'is, Google'is, Twitteris jne);
pilt;
töökoht;
Riik, linn;
Sünnikuupäev;
elukutse;
andmed töökogemuse ja ametikoha kohta;
IP-aadress;
küpsised;
Interneti-brauserite parameetrid ja seadistused (User-agent);

4.2. Ettevõte kaitseb andmeid, mis edastatakse automaatselt reklaamplokkide vaatamise käigus ja lehtede külastamisel, mille on installinud süsteemi statistiline skript ("piksel"):
IP-aadress;
teave küpsistest;
teave brauseri (või muu reklaami ligipääseva programmi) kohta;
ligipääsuaeg;
selle lehe aadress, millel reklaamiplokk asub;
viitaja (eelmise lehe aadress);

4.3. veebilehe külastamisel salvestatakse kõik sisselogimised süsteemi. Muud kasutaja liiklusteavet ei töödelda ega salvestata.

4.4. Ettevõte ei kogu teavet, mille töötlemise kohta on seadusega kehtestatud teatud nõuded, näiteks teave rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste, usuliste või ideoloogiliste tõekspidamiste, erakondadesse ja ametiühingutesse kuulumise, kuriteo või kuriteo eest karistamise kohta, süüdimõistvad kohtuotsused, karistused, samuti andmed tervise, seksuaalelu, biomeetriliste või geneetiliste andmete kohta.

4.5. Ettevõte kogub andmeid veebilehe külastuste statistika kohta. Teave võib sisaldada teavet veebilehe külastamise kohta, kasutaja brauseri, aga ka kuupäeva, kellaaega internetis töötamise ja veebilehel viibimise kohta.

4.6. Kõik muud ülalnimetamata isikuandmed (külastuste ajalugu, kasutatavad brauserid ja operatsioonisüsteemid jne) kuuluvad turvalisele säilitamisele ja levitamata jätmisele.
5. Küpsiste kasutamine

5.1. Ettevõte hoolib oma kasutajatest ja püüab muuta veebilehel viibimise võimalikult mugavaks ning selleks vajab ettevõte küpsiste abil kasutaja käitumise, eelistuste ja huvide analüüsi. Selline analüüs aitab ettevõttel parandada veebilehega suhtlemise kogemust, määrata teenuse kõige mugavama liidese ja navigeerimise.

5.2. Vastavalt Rahvusvahelise Kaubanduskoja klassifikatsioonile kasutab ettevõte järgmisi küpsisekategooriaid:
Rangelt vajalikud küpsised – on vajalikud kasutaja veebilehel liikumiseks ja teatud teenuste kasutamisel, näiteks turvalistele lehtedele juurdepääsuks, veebilehel registreerumiseks ja autoriseerimiseks, otsimiseks. Samuti jätavad nad meelde kasutaja varasemad toimingud sama seansi ajal eelmisele lehele minnes

Jõudlusküpsised – koondteave sellest kuidas veebilehte kasutatakse. Need andmed salvestatakse kasutaja seadmesse veebibrauseri seansside vahelisel ajal. Selliste andmete näideteks võivad olla järgmised mõõdikud: veebilehel veedetud aeg, sagedamini külastatud lehed, arusaam, millised veebilehe jaotised ja teenused olid kasutaja jaoks kõige huvitavamad, kui tõhus oli see või teine ​​reklaami- ja/või turunduskampaania jne. .
Kogu jõudlusküpsiste kogutud teavet kasutatakse statistilistel ja analüütilistel eesmärkidel. Mõningaid küpsiste andmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele, kellel on veebiressursi luba, ja ainult ülalnimetatud eesmärkidel.

Funktsionaalseid küpsiseid kasutatakse seadete või konfiguratsioonide salvestamiseks, mis salvestatakse kasutaja seadmesse veebibrauseri seansside vahelisel ajal. Sellisteks andmeteks võivad olla: kasutajanimi, profiilifoto, teave jäetud kommentaaride kohta, saidi keel, asukoht, teave selle kohta, kas kasutajale anti varem valitud teavet või eeliseid, samuti muud veebilehei seaded.

Need küpsised võimaldavad kasutajatel vaadata ka videoid, osaleda interaktiivsetes tegevustes (küsitlused, hääletamised) ja suhelda sotsiaalvõrgustikega.

Ressursi külastamise järgse kogemuse parandamiseks jätavad need küpsised meelde kasutaja esitatud teave, suurendades veebilehega suhtlemise tõhusust.
Mõningaid küpsiste andmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele, kellel on veebiressursi luba, ja ainult ülalnimetatud eesmärkidel.

Sihtküpsised – kasutatakse sisu pakkumiseks, mis võib kasutajale huvi pakkuda. Need andmed salvestatakse kasutaja seadmesse veebibrauseri seansside vahelisel ajal. Selliste andmete näideteks võivad olla: soovitud teksti, graafika, heli- ja videomaterjali jälgimine, et vältida uuesti kuvamist, suunatud reklaami haldamine, reklaamikampaaniate tõhususe hindamine, teave kasutajate külastuste kohta muudesse ressurssidesse üleminekute ajal, nagu ka veebilehe muud seadistused.

Veebileht võib jagada seda teavet eiste osapooltega, sealhulgas meediaklientide, reklaamijate, agentuuride ja seotud äripartneritega, et nad saaksid pakkuda kvaliteetset sihitud reklaami.
Kõrvaliste serverite küpsiste analüütikud:

Veebilehe sisu kiireks kohaletoimetamiseks, paremaks kuvamiseks ja üksikasjalikuks analüüsiks kasutab Ettevõte teenuseid, mis kuuluvad teistele kolmandate osapoolte ettevõtetele, nagu Facebook, Twitter, Instagram, Alphabet Inc., Gemius ja teised.
Näitena toodud ettevõtted võivad veebilehe sirvimise ajal kasutaja seadmes kasutada küpsiseid.


Pange tähele, et veebileht ei saa mõjutada nende teenuste poolt kasutatavate küpsiste toimimist. Kogu vajaliku teabe nende kasutamise kohta leiate vastavat ressurssi külastades.

Google Analyticsi teenusetingimused – http://www.google.com/analytics/terms/ru.html
http://...
Küpsiste haldamine:

Peamised veebibrauserid (loetletud allpool) on küpsiste automaatseks vastuvõtmiseks.. Nende keelamiseks kasutage oma brauseri abifunktsiooni. Abile pääseb juurde menüü kaudu või klahvi F1 abil.

Microsoft Edge — https://privacy.microsoft.com/ru-ru/privacystatement
Mozilla Firefox — https://www.mozilla.org/ru/privacy/websites/#cookies
Google Chrome — https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru
Opera — http://help.opera.com/Windows/11.50/ru/cookies.html
Safari for macOS — https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Tähtis:
mobiilseadmete veebilehitsejate küpsiste seadete konfiguratsioon võib erineda;
tuleks meeles pidada, et täisväärtuslik töö veebilehega on saadaval ainult siis, kui kasutatakse küpsiseid;
küpsiste keelamine võib kaasa tuua piiratud juurdepääsu sisule ja saidi teenuste puuduliku toimimise.

Kui kasutaja ei luba küpsiste kasutamist või kustutab kõik küpsised oma veebibrauserist teadlikult, siis järgmine kord, kui ta seda veebilehte külastab, palutakse kasutajal küpsised uuesti lubada ja kasutada.

Küpsiste abil saadud teavet kasutajate kohta ei müüda ega levitata avalikult ning see on ka ressurssi omava ettevõtte omand.

6. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Ettevõte töötleb Kasutajate isikuandmeid ainult järgmistel eesmärkidel:

6.1. Kasutaja registreerimine ettevõtte poolt veebilehel, mis annab kasutajale võimaluse veebilehe teenuseid täielikult kasutada.

6.2. Kasutaja profiili kuvamine veebilehe isiklikul kontol.

6.3. Kasutaja ja Ettevõtte vahelise suhtluse loomine ja pidamine, teenuste osutamise nõustamine, kliendi- ja tehnilise toe pakkumine veebilehe kasutamisega seotud probleemide korral.

6.4. Ettevõtte kohustuste täitmine kasutaja ees, kes registreerus veebiprogrammi raames koolitusele, tasuta õppetunnile, ettevõttega sõlmitud lepingute alusel.

6.5. Ettevõtte poolt reklaamteadete saatmine Kasutaja e-posti aadressile; reklaammaterjalide sihtimine.

6.6. Kasutajate teenuste kvaliteedi tõstmine ja ettevõtte veebilehe kaasajastamine Kasutaja päringute ja taotluste töötlemise teel.

6.7. Statistilised ja muud uuringud, mis põhinevad Kasutaja poolt esitatud isikustamata informatsiooni põhjal.

6.8. Paigutamine ettevõtte veebiplatvormile, mis on saadaval aadressil: http://fibata.eu/, ametlikes suhtlusvõrgustike gruppides ja muudes ettevõtte kogukondades internetis, muudes reklaami- ja teabeallikates eesmärkidel, mis ei ole seotud ettevõtte tuvastamisega. Kasutaja:
teenuste osutamise käigus saadud videomaterjalid;
Kasutaja poolt jäetud tagasiside ettevõtte pakutavate teenuste kohta.

Kasutajal on õigus tellimusest loobuda. Seejärel eemaldatakse tema nimi ja meiliaadress automaatselt andmebaasist. Selleks piisab vaid ühest klõpsust vastaval üksusel, mis on igas saabunud kirjas.

7. Isikuandmete töötlemine

7.1. Esitatud isikuandmete töötlemine ja säilitamine toimub andmekeskustes, kus asuvad veebilehe teenuste toimimist tagavad seadmed. Esitatud isikuandmeid töödeldakse ja neid võidakse salvestada isikuandmebaasis või veebilehe andmebaasi eraldi tabelis. Kuna Ettevõtte serverid asuvad erinevates piirkondades üle maailma, võidakse konkreetse Kasutaja teavet töödelda ka muus riigis kui tema elukoht. Teabekaitse tase ja selle valdkonna õigusaktid võivad riigiti erineda. Sõltumata sellest, kus täpselt Kasutaja andmeid töödeldakse, kasutab ettevõte samu turvameetmeid, mida on kirjeldatud käesolevas Poliitikas. Ettevõte järgib ka mitmeid andmeedastusseadusi, sealhulgas EL-USA Privacy Shield Framework ja USA-Swiss-USA Privacy Shield Framework.

7.2. Isikuandmeid töödeldakse automatiseeritud süsteemide abil, välja arvatud juhul, kui isikuandmete automatiseerimata töötlemine on vajalik seoses seadusest tulenevate nõuete täitmisega.

7.3. Kasutaja isikuandmete töötlemine hõlmab järgmisi ettevõttepoolseid toiminguid: kokkukorjamine, salvestamine, süstematiseerimine, kogumine, säilitamine, täpsustamine (uuendamine, muutmine), väljavõte, kasutamine, edastamine (levitamine, edastamine, juurdepääs), depersonaliseerimine, blokeerimine, kustutamine , hävitamine.

7.4. Kasutaja isikuandmete kogumine toimub Poliitika punktis 2.1 toodud juhtudel.

7.5. Isikuandmete säilitamine toimub (olenevalt sellest, milline sündmus toimub esimesena):
kuni kasutaja need kustutab isikliku konto jaotises "Minu profiil ja programmid" ja "Seaded";
kuni nende hävitamise hetkeni Ettevõtte poolt - kui kasutaja on saanud isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise või isikuandmete hävitamise taotluse;
kuni nõusoleku kehtivuse lõppemiseni (poliitika p 2.2) või isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseni.

7.6. Isikuandmete täpsustamise võib Kasutaja iseseisvalt läbi viia isikukonto jaotistes “Isikuandmed”, “Minu huvid” või seda teeb ettevõte Kasutaja soovil.

7.7. Ettevõte võib isikuandmeid levitada ainult järgmistel juhtudel:

7.7.1. Isikuandmete töötlemisel eesmärgiga kuvada kasutajaprofiil teistele veebilehe kasutajatele suhtluse säilitamiseks, sealhulgas kaugteenuste osutamisel. Sel juhul võivad Kasutaja isikuandmed olla kättesaadavad Kasutajatele, kes on registreeritud veebilehel vastavalt punktidele 2.1.4, 2.1.8.

7.7.2. Kasutajate järelkaja postitamise eesmärgil Ettevõtte pakutavate teenuste info erinevatesse teabeallikatesse.

7.7.3. Teenuste osutamise käigus saadud videomaterjalide paigutamise eesmärgil erinevatesse teabeallikatesse.

7.8. Ettevõttel on õigus edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele (Ettevõtte protsessoritele) järgmistel tingimustel:
kolmas isik tagab isikuandmete konfidentsiaalsuse nende töötlemise ja kasutamise ajal; kohustub mitte avaldama teistele isikutele ega levitama Kasutajate isikuandmeid ilma nende nõusolekuta;
kolmas isik garanteerib järgmiste meetmete järgimise isikuandmete turvalisuse tagamiseks nende töötlemisel: infovahendite kasutamine; isikuandmetele loata juurdepääsu faktide tuvastamine ja fikseerimine ning meetmete rakendamine isikuandmete taastamiseks; isikuandmetele juurdepääsu piiramine; isikuandmetega toimingute registreerimine ja arvestus; isikuandmete turvalisuse tagamiseks võetavate meetmete tõhususe kontroll ja hindamine;

7.9. Isikuandmete hävitamine toimub ettevõtte poolt järgmistel juhtudel:
Isikuandmete kustutamine kasutaja poolt isikliku konto jaotises "Minu profiil ja programmid" ja "Seaded";
Kasutajalt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise saamine;
Kasutajalt isikuandmete hävitamise taotluse saamine;
nõusoleku kehtivuse lõppemisel (poliitika p 2.2).

Ettevõte ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui selline edastamine on seadusega ette nähtud, isikuandmete subjekti nõudmisel või muudel käesolevas poliitikas sätestatud juhtudel. Ettevõte mõistab, et isikuandmed on väärtuslik informatsioon, sealhulgas iga üksikisiku isiklikud mittevaralised õigused, ning võetakse kõik võimalikud meetmed kasutusele, et kaitsta kasutajate isikuandmeid, mille kasutajad on vabatahtlikult ja teadlikult ettevõttele edastanud.

7.10. Isikuandmete piiriülene edastamine
Ettevõte on kohustatud enne sellise edastamise algust veenduma, et välisriik, kelle territooriumile ta kavatseb isikuandmeid edastada, tagab isikuandmete subjektide õiguste piisava kaitse.

sikuandmete piiriülest edastamist välisriikide territooriumil, mis ei taga isikuandmete subjektide õiguste piisavat kaitset, võib toimuda järgmistel juhtudel:
isikuandmete subjekti kirjaliku nõusoleku olemasolu tema isikuandmete piiriüleseks edastamiseks;
lepingu täitmine, mille pooleks on isikuandmete subjekt.

8. Isikuandmete kaitse

Ettevõte rakendab vajalikke ja piisavaid juriidilisi, organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta Kasutajate esitatud teavet volitamata või juhusliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise, samuti kolmandate isikute muude ebaseaduslike toimingute eest. Siiski ei saa Ettevõte kõigist jõupingutustest hoolimata tagada absoluutset turvalisust ohtude eest, mis tekivad väljaspool ettevõtte regulatsiooni.

Ettevõte kasutab isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamiseks standardseid tegevustavasid, nagu krüpteeritud side, turvatud ruumid, tulemüürisüsteemid ja paroolikaitsesüsteemid.
Ettevõte võimaldab juurdepääsu teabele ja isikuandmetele ainult volitatud töötajatele, kes on nõustunud hoidma sellise teabe ja andmete konfidentsiaalsust vastavalt Ettevõtte nõuetele.

Veebileht võib sisaldada linke teistele veebisaitidele (ainult informatiivsel eesmärgil). Kui järgite linke teistele veebilehtedele, siis see poliitika sellistele veebilehtedele ei kehti. Sellega seoses soovitab Ettevõte tutvuda iga veebilehe privaatsus- ja isikuandmete poliitikaga enne isikuandmete edastamist, mille järgi teid saab tuvastada. Loe lähemalt siit

9. Kasutajate õigused

Kasutajal on õigus:
9.1. Omal äranägemisel esitama Ettevõttele isikuandmeid nende töötlemiseks poliitikas sätestatud tingimustel. Samas on osa esitatud isikuandmeid vajalikud kasutuslepingu sõlmimiseks ning nende esitamata jätmisel on sellise kasutuslepingu sõlmimine võimatu;

9.2. teha iseseisvalt muudatusi ja parandusi oma isikuandmetes oma isikliku konto jaotises „Isikuandmed“, „Minu huvid“, eeldusel, et sellised muudatused ja parandused sisaldavad ajakohast ja usaldusväärset teavet;

9.3. Isikuandmeid saab kustutada muutes oma isiklikul kontol infot jaotises "Isikuandmed", "Minu huvid";

9.4. Nõuda ettevõttelt oma isikuandmete täpsustamist, nende blokeerimist või hävitamist, kui isikuandmed on puudulikud, aegunud, ebatäpsed, ebaseaduslikult saadud või mittevajalikud nimetatud töötlemise eesmärgi saavutamiseks, samuti rakendama õiguslikke meetmeid oma õiguste kaitseks;

9.5. saada hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul päringu kättesaamise päevast, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, vastust selle kohta, kas isikuandmeid töödeldakse, samuti saada selliste isikuandmete sisu;

9.6. Esitada isikuandmete omanikule põhjendatud taotlus oma isikuandmete töötlemise vastuväidetega;

9.7. Rakendada õiguskaitsevahendeid isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktide rikkumise korral, sh. esitada kaebus järelevalveasutusele;

9.8. Oma isikuandmete uuendamiseks, juurdepääsuks, muutmiseks, blokeerimiseks või kustutamiseks, oma nõusoleku tagasivõtmiseks isikuandmete töötlemiseks, mille andsite ettevõttele vastavalt käesolevale poliitikale, või teie isikuandmetega seotud kommentaare töödeldakse Ettevõtte poolt, võtke Ettevõttega ühendust e-posti teel info@fibata.eu

9.9. Edastada Ettevõttele tema taotlused ja nõuded, sealhulgas need, mis puudutavad tema isikuandmete kasutamist, samuti isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmist. Kaebuse võib saata kirjalikult Ettevõtte aadressile (poliitika punkt 11); või e-posti teel (Dokument tuleb saata Kasutaja e-posti aadressilt, mille ta on veebilehel registreerumisel või lepingus volitatud e-posti aadressina määrkinud), e-posti aadressile info@fibata .eu. Ettevõte vaatab Kasutajate avaldused läbi, annab neile vastuse ja/või teeb vajalikud toimingud 30 kalendripäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

9.10. Lisaks käesolevas poliitikas loetletud õigustele on Kasutajal võimalus kasutada kõiki seaduses sätestatud õigusi.

10. Poliitika muutmine

10.1. Ettevõte jätab endale õiguse teha aeg-ajalt ja kasutajat ette teatamata muudatusi ja täiendusi, sh seaduse nõuete muutumisel.
Kasutaja on kohustatud iga kord veebilehte kasutades tutvuma poliitika tekstiga.

10.2. Poliitika uus versioon jõustub hetkest, kui see postitatakse ettevõtte veebilehei vastavasse jaotisse. Veebilehe või selle teenuste jätkuv kasutamine pärast poliitika uue versiooni avaldamist tähendab, et kasutaja nõustub poliitika ja selle tingimustega. Kui kasutaja ei nõustu poliitika tingimustega, peab kasutaja viivitamatult lõpetama veebilehe ja selle teenuste kasutamise.

10.3. Palun vaadake aeg-ajalt poliitika üle, et olla teadlik muudatustest või täiendustest.

11. Ettevõtte andmed

Esimene Balti Treidingakadeemia
Nimi: Vitali Filimonov

Aadress: Voidu pr. 3-60
Narva, Ida-Virumaa
Eesti 21008

Tel: +372.5533059

E-posti aadress: info@fibata.eu