Avaliku pakkumise leping
1. Terminoloogia ja lühendid

1.1. Käesolevas lepingus kasutatud terminoloogia tähendab järgmist:

1.1.1. Autoriseerimine – Veebilehe tarkvaraosa poolt Kasutaja või Korraldaja sisestatud autentimisandmete analüüsimise protsess, mille tulemusel määratakse isiklikule lehele ja veebisaidi teenustele juurdepääsu õiguste olemasolu;

1.1.2. Aktsepteerimine – Pakkumise täielik ja takistusteta vastuvõtmine Veebilehel registreerimistoimingute sooritamise teel

1.1.3. Autentimisandmed – unikaalne kasutaja ID, mida kasutatakse isiklikule lehele juurdepääsuks. Autentimisandmete hulka kuuluvad Kasutaja sisselogimisparool, e-posti aadressid

1.1.4. Veebileht - Internetis unikaalse aadressiga tarkvara ja riistvara komplekt http://fibata.eu domeenitsoonis koos teatud teksti-, graafilise või heli kujul olevate inforessurssidega, mis on ettevõtte käsutuses. Võimaldatakse juriidilistel ja eraisikutel juurdepääs nende teabeallikatele ja muudele teabeteenustele Interneti kaudu;

1.1.5. Juurdepääs üritusele - ettevõtte poolt, sealhulgas, kuid mitte ainult, Korraldaja juhiste alusel genereeritud e-kiri, mis sisaldab konkreetsele sündmusele juurdepääsu üksikasju (URL, pääsukood), mis annab Kasutajale õiguse osaleda tema valitud sündmusel. Juurdepääs üritusele on võimalik ka Kasutaja Isikliku lehe kasutamisel;

1.1.6. Interneti-leht (HTML-leht) - saidi leht, tarkvara ja riistvaraga integreeritud teabematerjalide komplekt, sealhulgas tekst, graafika, mis on mõeldud andmete avaldamiseks Internetis veebilehe lahutamatu osana;

1.1.7. Seadusandlus – tähendab Ühendkuningriigi kehtiva õiguse sätteid, mis kehtivad käesolevale lepingule;

1.1.8. Üritus - temaatilised koolitused, seminarid, konverentsid, meistriklassid veebiseminari vormis või online-konsultatsioonid ja muud sedalaadi distantsüritused, mida Korraldaja kasutab Veebilehe teenuseid korraldades;

1.1.9. Taotlus – kasutaja tahe osaleda konkreetsel Üritusel Pakkumisega ettenähtud vormis, kasutades Veebilehte;

1.1.10. Veebisaidi sisu – intellektuaalse tegevuse tulemused ja nendega võrdsustatud individualiseerimisvahendid, sealhulgas: kirjandusteosed, tekstid, loengud, kõned, arvutiprogrammid, programmid ja rakendused mobiiltelefonidele, audiovisuaalsed teosed (videokursused, infograafika, fonogrammid, pildid , kaubamärgid ja teenusemärgid, kaubanduslikud nimetused ja kaubanimed, logod, hüperteksti lingid, nende fragmendid, teave, vidinad ja muud veebilehele postitatud objektid;

1.1.11. Ürituse sisu – kogu teave, mis moodustab eraldiseisva sündmuse seansi sisu, sealhulgas otseülekanded, andmefailid, tekstid, arvutitarkvara, helifailid, fotod, videod ja muud pildid, sealhulgas veebilehel äsja loodud pildid;

1.1.12. Kasutaja – isik, kes on nõustunud käesolevas avaliku pakkumise lepingus sisalduva Pakkumisega ja pääseb ligi Veebilehel avaldatud teabele. Kasutaja kannab kõik riskid, mis on seotud tema konto kasutamisega isikute poolt, kellel ei olnud selleks volitusi, ja sellise kasutamise tagajärgede eest

1.1.13. Volitamata juurdepääs – kasutaja autentimisandmete kasutamine kolmanda isiku poolt;

1.1.14. Konto – Veebilehe serveritesse salvestatud kasutaja autentimisandmed ja isikuandmed;

1.1.15. Korraldaja - füüsiline isik, üksikettevõtja või juriidiline isik, kes on ettevõtte agent ja/või litsentsisaaja ning viib läbi tegevusi, et meelitada kasutajaid Üritusel osalema, sh. õigusega võtta vastu makseid Üritusel osalemise eest;

1.1.16. Isiklik leht – Interneti leht, mis on loodud Veebilehe tarkvaravõimalusi kasutades Kasutaja isikuandmeid sisaldava konto saamise tulemusena;

1.1.17. Isikuandmed – kasutaja poolt Isiklikule lehele vabatahtlikult ja tasuta postitatud usaldusväärne, täielik ja ajakohane teave, mis võimaldab ettevõttel teostada Kasutaja autoriseerimise protseduuri. Need andmed edastab kasutaja veebilehel registreerimisprotseduuri käigus, see võib sisaldada nime, sisselogimist, e-posti aadressi ja muud teavet, mida Kasutaja peab vajalikuks enda kohta esitada. Isikuandmete säilitamine toimub Veebilehel autoriseerimise võimaluse tagamiseks, andmete säilitamise kord on sätestatud privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemisega;

1.1.18. Pakkumine – käesolev avaliku pakkumise leping, mis sõlmitakse ettevõtte ja Kasutaja vahel kasutaja liitumise teel ettevõtte poolt pakutud lepinguga tervikuna ning sisaldab Veebilehe kasutustingimusi;

1.1.19. Maksesüsteem - makseorganisatsioon, maksesüsteemi osalejad ja nende vahel tekkivate suhete kogum, kus kantakse kasutajatelt raha üle ettevõtte / korraldaja kontole veebilehel ostmiseks saadaolevate ürituste eest.

1.1.20. Kasutaja registreerimine – ettevõtte poolt kehtestatud kord ja kasutaja tuvastamiseks registreeritud Kasutajate isikuandmete ja/või muu kasutaja kohta käiva teabe sisestamise tulemus. Registreerimisprotsessi käigus palutakse Kasutajal täita küsimustik, milles viimane märgib Autentimise ja Isikuandmed, mille alusel ettevõte tagab Kasutajale juurdepääsu Kasutaja isiklikule lehele Veebilehel ning seejärel juurdepääsu konkreetsetele Üritustele. Registreerimise tulemuste põhjal luuakse veebilehel kasutajakonto ja kasutajale eraldatakse isikliku lehe kordumatu unikaalne number (identifikaator);

1.1.21. Lektor – füüsiline isik, üksikettevõtja või juriidiline isik, kes on Ürituse autor ja Ürituse läbiviimise eest vastutav isik;

1.1.22. Veebilehe teenused – veebilehe funktsionaalsus, mis on mõeldud külastajatele kasutamiseks.

1.2. Pealkirjade / peatükkide nimetused antud Lepingus on mõeldud vaid mugavuse huvides ega mõjuta käesoleva lepingu tõlgendamist

2. Lepingu ese

2.1. Käesolev leping on ametlik avalik pakkumine (pakkumine) ja sisaldab kõiki olulisi tingimusi, et ettevõte saaks pakkuda kõigile huvitatud isikutele teenuseid veebisaidi teenustele juurdepääsu tagamiseks.

2.2. Ettevõte annab käesolevas pakkumises sätestatud viisil ja tingimustel Kasutajale võimaluse Veebilehte kasutada ning Kasutaja kohustub kasutama Veebilehte vastavalt käesoleva pakkumise tingimustele.

2.3. Ettevõtte veebileht on platvorm ürituste korraldamiseks. ettevõte ei ole ürituste läbiviimise eest vastutav isik, kui käesolevas lepingus või konkreetsel üritusel osalemise tingimustes ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti. Kõik Ürituste läbiviimise ja tasuliste teenuste osutamisega seotud kohustused võivad tekkida Kasutaja ja Lektori ja/või kolmandate isikute vahel. Ettevõte ei vastuta nende kohustuste kehtivuse ja täitmise võimalikkuse eest, kui käesolevas lepingus või konkreetsel üritusel osalemise tingimustes ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti. Vastutus ürituste läbiviimisega seotud kohustuste kehtivuse ja nende täitmise ning ürituste sisu eest on ainuisikuliselt lektoril.

2.4. Kasutaja veebilehel registreerumise fakt on täielik ja absoluutne nõustumine (aktsepteerimine) käesoleva pakkumise tingimustega.

2.5. Veebilehel avaldatud Ürituste ajakava, arv ja kestus, samuti Ürituste maksumus ja muud Ürituste jaoks olulised asjaolud võidakse Veebilehel avaldada reaalajas.

2.6. Ettevõtte ja õppejõu vahelistes lepingutes sätestatud tingimustel tegutseb Ettevõte suhetes Kasutajatega enda, kuid ka õppejõu nimel, pakkudes tehnilist tuge Kasutajatele üritustele juurdepääsuks.

2.7. Kasutaja nõustub, et ettevõte võib selle pakkumise tingimusi tulevikus muuta, postitades selle pakkumise praeguse versiooni veebilehele. Kui Kasutaja ei nõustu Pakkumise uute (muudetud) tingimustega, jätab ettevõte endale õiguse Kasutajakonto blokeerida või tühistada.

3. Kasutaja registreerimine veebilehel

3.1. Teenuse osutamine Kasutajal on võimalik, kui Kasutaja lõpetab Veebilehel registreerimisprotseduuri (kasutaja loob vastava konto (registreerimiskonto). Konto (registreerimiskonto) peab sisaldama kasutaja sisselogimist (hüüdnimi (nikname) või Kasutajanimi), tema e-posti aadress ja parool.

3.2. Kasutaja registreerimine veebilehel on tasuta ja vabatahtlik.

3.3. Kasutaja on kohustatud enne Veebilehel registreerumist käesoleva lepingu tingimustega täielikult tutvuma. Kasutaja registreerimine veebilehel tähendab kasutaja poolt täielikku ja absoluutset nõustumist käesoleva lepingu tingimustega.

3.4. Konto registreerimine toimub registreerimisvormi täitmisega. Registreerimisvormis peab Kasutaja määrama hüüdnime või pärisnime, kehtiva e-posti aadressi ja parooli. Pärast selle vormi täitmist saadab Ettevõte määratud e-posti aadressile e-kirja, mis sisaldab linki, millele klõpsates kinnitab Kasutaja registreerimist. Need sammud on registreerimisel kohustuslikud. Samuti võib ettevõte ette näha tehnilise võimaluse registreerida Kasutaja oma arvelduskonto (profiili) kaudu ühes sotsiaalvõrgustikest, veebilehel registreerimismenetluse käigus näidatud viisil.

3.5. Pärast Kasutaja edukat registreerimist Veebilehel võtab ettevõte Kasutaja ees käesolevas lepingus nimetatud õigused ja kohustused. Kasutaja määratud kasutajanimi (nimi, hüüdnimi) ja parool on vajalik ja piisav teave, et Kasutaja pääseks Veebilehel Isiklikule lehele.

3.6. Kasutajal ei ole õigust oma kasutajanime ja parooli kolmandatele isikutele üle anda ning ta vastutab täielikult nende ohutuste eest, valides iseseisvalt salvestusviisi. Kui Kasutaja ei tõenda vastupidist, loetakse kõik tema sisselogimise ja parooliga tehtud toimingud Kasutaja poolt sooritatuks koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega.

3.7. Kasutaja vastutab oma parooli konfidentsiaalsuse säilitamise eest. Kui Kasutaja avastab fakte oma kontole volitamata juurdepääsu kohta, kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Ettevõtet teavitama.

3.8. Ettevõte ei nõua kunagi Kasutajalt pangakaardi numbri või PIN-koodi esitamist. Selliste taotluste korral (veebisaidil või elektrooniliste sõnumite vormis) peaks Kasutaja viivitamatult lõpetama Veebilehe kasutamise ja teavitama sellest Ettevõtet.

3.9. Ettevõte ei saada kunagi Kasutajale elektroonilisi päringuid nõudega märkida, kinnitada või muul viisil teavitada Ettevõtet või Korraldajat Kasutaja registreerimisel määratud salasõna. Parool salvestatakse veebilehele krüpteeritud kujul.

3.10. Juhul, kui Kasutaja kaotab Veebilehele juurdepääsuks autentimisandmed või kui on vaja muuta kasutaja poolt registreerimisel märgitud hüüdnime või e-posti aadressi, teavitades Kasutajat uuesti kaotatud andmetest ja/või muutes hüüdnime või e-posti aadressi saab kasutaja isiklikult kasutada veebilehe teenuseid kasutades, samuti Ettevõte kasutaja kirjalikul taotlusel, märkides sellises taotluses kasutaja perekonnanime, eesnime ja isanime , Kasutaja hüüdnimi ja/või identifitseerimisnumber, esitades Ettevõtte nõudmisel ka maksedokumendi koopia, mis tõendab, et Kasutaja on Üritusel osalemise eest tasunud (maksejuhised, kviitungid jne). Kasutajat teavitatakse kadunud andmetest Kasutaja poolt registreerimisel või Kasutaja taotluses märgitud e-posti aadressil ning Ettevõte teeb kõik endast oleneva, et võimaldada Kasutaja nõudmisel juurdepääs tema Isikuandmete juurde, võimalus neid parandada ( kui need on valed) ja vajadusel kustutada need.

4. Kasutaja õigused ja kohustused

4.1. Kasutaja õigused:

4.1.1. Kasutajal on õigus Veebilehte kasutada, eelkõige hankides Veebilehel postitatud Ürituse kohta teavet, samuti saades võimaluse Üritustel osaleda, täites avalduse, sooritades Ettevõtte poolt pakutavaid toiminguid ja/ või Korraldaja ja Üritusele juurdepääsu saamine.

4.1.2. Kasutajal on õigus kasutada Veebilehte muul Ettevõtte poolt võimaldatud viisil.

4.1.3. Kasutajal on õigus pärast avalduse registreerimist ja tasumist Üritustel osalemisest keelduda üksnes mõistliku (mõjuva) põhjuse korral, hiljemalt kolmanda õppetunni alguseks. Sel juhul tagastab Kasutaja poolt tasutud raha Ettevõte/Korraldaja.

4.1.4. Füüsilisest isikust kasutajal on kõik tarbija õigused vastavalt selliseid suhteid reguleerivatele kehtivatele õigusaktidele.

4.2 Veebilehel konto loomine (registreerimine).

4.2.2. Kasutaja kohustub mitte reprodutseerima, kordama, kopeerima, müüma ega kasutama ühelgi eesmärgil talle Veebilehel kättesaadavaks saanud teavet ja materjale, välja arvatud isiklikuks kasutamiseks.
. Kasutaja kohustused:

4.2.1. Kasutaja on kohustatud andma protsessi käigus enda kohta usaldusväärset teavet

4.2.3. Kasutaja on kohustatud hoidma tehniliselt korras oma seadmeid ja sidekanaleid, mis tagavad talle ligipääsu Veebilehel, sisenema Veebilehele oma konto all korraga ainult ühest seadmest (personaalarvuti, tahvelarvuti vms). ettevõte ei vastuta veebilehele ja/või veebilehe üksikutele teenustele juurdepääsu võimaldamata jätmise eest ettevõttest mitteolenevatel põhjustel.

4.2.4. Kasutaja kohustub tutvuma käesoleva lepingu kehtiva versiooniga iga kord, kui ta Veebilehte külastab, kuni hetkeni, mil ta alustab Veebilehe teenuste kasutamist.

4.2.5. Küsimuste korral Üritusel osalemise eest tasumise viiside ja tingimuste kohta, kohustub Kasutaja enne avalduse esitamist nende tasumise viiside ja tingimustega tutvuma suheldes ettevõtte/korraldaja töötajatega.

4.2.6. Kasutaja kohustub tutvuma Ürituste sisu, registreerimise tingimuste ja Ürituste läbiviimise korraga, samuti ettevõtte / korraldaja / õppejõu poolt avalduse täitmiseks kehtestatud lisanõuetega. Kui Kasutaja ei saa täielikult aru mis tahes Ürituste läbiviimise tingimustest, sealhulgas tasumise korrast, kohustub Kasutaja need tingimused täpsustama ning kui seda ei ole võimalik selgitada, keelduma avalduse täitmisest ja Üritustel osalemisest.

4.2.7. Kasutaja kohustub tasuma täielikult iseseisvalt või kolmandate isikute kaudu üritusel osalemise kulu. Pärast tasumist on Kasutajal õigus osaleda üritustel või kasutada mõnda muud õppejõu poolt pakutavat teenust.

4.2.8. Kui Kasutaja ei nõustu käesoleva lepingu või ettevõtte poolt selles tehtud muudatustega, on Kasutaja kohustatud Veebilehe kasutamisest keelduma, teavitades sellest ettevõtet.

4.3. Veebilehte kasutades ei ole Kasutajal õigust:

4.3.1. Postitada veebilehele ja / või saata kuhugi solvanguid teiste isikute või diskrediteerimise kohta, kodanike õiguste eraelule või avalikule korrale rikkumise; mis on rõvedad või sisaldavad nilbeid keeli, pornograafilisi pilte ja seksuaalse iseloomuga tekste või stseene, vägivalda nii alaealiste osavõtul kui ka ilma; sisaldavaid stseene loomade julmusest; mis sisaldab enesetapu vahendite ja meetodite kirjeldust, õhutamist selle sooritamisele või elule ja (või) tervisele ohtu kujutavatele tegudele, sealhulgas tervisekahjustusele; 

(II) teiste isikute au ja väärikuse ning ärialase maine, õiguste ja seadusega kaitstud huvide, sealhulgas alaealiste õiguste teatud määral rikkumine;

(III) usulise, rassilise või rahvustevahelise (etnilise) vaenu õhutamise üleskutsete propageerimine või sisaldamine, vaenu õhutamise katsed või vägivallale kutsumine, fašismi või rassilise üleoleku ideoloogia, muude sotsiaalsete patoloogiate propageerimine;
kasutades veebilehte (üles laadida, salvestada, avaldada, levitada, pakkuda juurdepääsu või muul viisil kasutada mis tahes teavet, sealhulgas linke) mis tahes järgmist laadi materjale:
(I) kohaldatavate seaduste, rahvusvahelise õiguse või välisriikide seaduste rikkumise; sisaldavaid ähvardusi, laimu või

(IV) mis sisaldavad äärmuslikke materjale, mis propageerivad kuritegevust või sisaldavad nõuandeid, juhiseid või juhiseid kuritegude toimepanemiseks; 

(V) sisaldab piiratud juurdepääsuga teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, riigisaladust ja ärisaladusi, teavet kolmandate isikute eraelu kohta;

(VI) mis sisaldab reklaami või kirjeldab uimastitarbimise atraktiivsust, sealhulgas "digitaalseid narkootilisi aineid sisaldavaid ravimeid" (helifailid, mis mõjutavad inimese aju "binauraalsete löökide" kaudu), teavet uimastite levitamise kohta, nende valmistamise retsepte ja nõuandeid kasutamise kohta;

(VII) mis on oma olemuselt petturlikud;

(VIII) muud materjalid, mis sisaldavad negatiivset teavet, mis võib kahjustada laste tervist ja/või arengut;

(IX) muud materjalid, mis õhutavad teisi isikuid ebaseaduslikule käitumisele, mis toob kaasa kriminaal-, haldus-, tsiviil- ja muu vastutuse või rikub mis tahes viisil kehtivate seaduste sätteid. Kõik Kasutaja tegevused, mis ettevõtte hinnangul piiravad teise Kasutajate õigusi või nende ideede elluviimist, ei ole lubatud.

4.3.2. Postitada veebilehele ja saata veebilehe kaudu/kasutades materjale, mis reklaamivad mis tahes kaupu või teenuseid ilma ettevõtte eelneva selgesõnalise nõusolekuta.

4.3.3. Alla laadida, postitada või muul viisil kasutada veebilehte, mis tahes materjali, mis kuulub intellektuaalomandi seaduste alusel kaitse alla, isikuandmeid ja muid seadusega kaitstud materjale ilma objekti õiguste omaniku selgesõnalist luba hankimata. Sel juhul lasub Kasutajal kohustus tõendada, et Kasutaja poolt Veebilehel materjalide paigutamine ei riku kolmandate isikute autoriõigusi, sellega kaasnevaid ja muid õigusi.

4.3.4. Registreeruda mõne teise isiku nimel või asemel.

4.3.5. Eksitada oma identiteeti, kasutades teise registreeritud kasutaja sisselogimist ja parooli.

4.3.6. Moonutada teavet enda kohta.

4.3.7. Igas vormis, sealhulgas, kuid mitte ainult, pettuse, usalduse rikkumise, häkkimise teel, proovida saada juurdepääsu teise Kasutaja sisselogimisele ja paroolile.

4.3.8. Läbi viia teiste inimeste isikuandmete ebaseaduslikku kogumist ja töötlemist.

4.3.9. Postitada igasugust teavet, mis ettevõtte hinnangul on ebasoov, ei vasta Veebilehe eesmärkidele, piirab teiste huve või on muul viisil veebilehele postitamiseks ebasoovitav.

4.3.10. Kasutada veebilehele juurdepääsuks ilma ettevõtte kirjaliku loata roboteid, ämblikke, kaabitsaid või muid automatiseeritud vahendeid.

4.3.11. Teostada tegevusi, mis koormavad või võivad avaldada ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt suurt koormust Veebilehe infrastruktuurile, mis võib takistada selle korrektset toimimist.

4.3.12. Kopeerida, reprodutseerida, muuta, luua sellest tuletatud teoseid, levitada või avalikult reprodutseerida veebilehel mis tahes sisu, veebilehe osaks olevat programmikoodi või veebilehel pakutavaid teenuseid ilma ettevõtte ja asjaomase kolmanda isiku eelneva kirjaliku nõusolekuta.

4.3.13. Segada (püüda segada) Veebilehe tööd või teha Veebilehel mingeid toiminguid käesolevas Lepingus sätestamata viisil.

4.3.14. Teostada toiminguid, et vältida meetmeid, mida ettevõte võib kasutada, et takistada või piirata juurdepääsu veebilehele või veebilehe mis tahes osale, sealhulgas seadmeid, mis takistavad või piiravad mis tahes materjali kasutamist või kopeerimist või seavad piiranguid veebilehe või veebilehel sisalduva materjali kasutamist.

4.3.15. Levitada rämpspostisõnumeid, mis sisaldavad taotlusi selle sõnumi edastamisel teistele kasutajatele ja/või muud soovimatut teavet.

4.3.16. Sekkuda veebilehe teenindavasse serverisse, dekrüpteerida ükskõik millist tehingut või kahjustada selle terviklikkust.

4.3.17. Allalaadida veebilehele või selle vahendusel valesid andmeid, viirused või muud pahatahtlikkust

4.3.18. Koguda või salvestada kolmandate isikute isikuandmeid, sealhulgas konto nime, kasutades tehnoloogiaid või vahendeid, mida kasutatakse veebilehel või võivad olla veebilehel kasutusel.

4.3.19. Vormista (väljenda) nõudlust või pakkumist ja saavuta kokkuleppeid tööde teostamiseks, mille tulemusena või mille käigus hakatakse kasutama ebaseaduslikku, kahjulikku, laimavat, solvavat, vägivalda demonstreerivat (või propageerivat) sisu ja julmust, intellektuaalomandi õigusi rikkumist, mis õhutab inimeste vihkamist ja/või diskrimineerimist rassilisttel, etnilisel, seksuaalsetel, usulisel või sotsiaalsetel alustel, sisaldab solvanguid mis tahes isikute või organisatsioonide vastu, sisaldab pornograafia elemente (või propageerib) pornograafiat, laste erootikat, reklaamitakse seksuaalse iseloomuga teenuste (või propaganda) (sh muude teenuste varjus) kaudu selgitatakse narkootiliste ainete või nende analoogide, lõhkeainete või muud tüüpi relvade loomist, valmistamist, levitamist, muul viisil kasutamist.

4.3.20. Rikkuda kolmandate isikute õigusi.

4.3.21. Esitada ennast teise isiku või organisatsiooni ja/või kogukonna esindajana ilma selleks piisavate õigusteta, sealhulgas ettevõtte töötajatena, veebilehe omanikuna, ning kasutada teisi vorme ja meetodeid teiste inimeste ebaseaduslikuks esindamiseks Internetis, samuti eksitada teisi kasutajaid või ettevõtet.

4.3.22. Teisiti rikkuda kehtivate õigusaktide norme.

4.3.23. Kasutaja vastutab igasuguse teabe eest, mida ta veebilehele postitab, teisi Kasutajaid teavitab, samuti mis tahes suhtluse eest teiste kasutajatega, mida ta teeb endal ohul ja riiskil.

4.4. Sõltumata käesoleva lepingu muudest sätetest ja lisaks neile puudutab Kasutajat täielik ja ainuvastutus Veebilehe kasutamisel:

4.4.1. Kasutaja vastutus igasuguse teabe või muu ürituse sisu eest, mida ta veebilehe kaudu loob, postitab, üles laaeb või muul viisil kolmandatele isikutele edastab (levitab), samuti ürituse sisu vastuvõtmise ja veebilehe kaudu teiste kasutajatega suhtlemise eest. , sealhulgas vastutus kõigi nõuete eest, mis on esitatud ja mida saab esitada Kasutaja poolt üleantud ja/või vastuvõetud ürituse sisu kohta, intellektuaalomandi õiguste, autoriõiguste ja sellega kaasnevate õiguste rikkumiste eest, samuti seoses valeandmete levitamisega. teave, mis on ebasobiv, ähvardav, solvav või laimav, teisi isikuid diskrediteeriv teave jne…, samuti kõigi nende toimingute tagajärgede eest (sealhulgas ettevõtte võimalikud kahjud).

4.4.2. Vastutus mistahes suhete eest kolmandate isikutega, mis on tekkinud seoses Veebilehe kasutamisega või selle tulemusena, sealhulgas Kasutaja vastutus kolmandate isikute ees, kes on seotud Kasutaja era- ja/või ärilise ja/või mitteärilise tegevusega. Vastutus kahjude ja kulude eest, mis on tekkinud Kasutaja suhtlemisel kolmandate isikutega Veebilehe kasutamise käigus.

4.4.3. Kasutaja vastutab Veebilehte kasutades keelatud või seadusandlust rikkuvate tegevuste, samuti tegevuste eest, mis nõuavad selleks eriluba (litsentsi), ilma sellist luba (litsentsi) omamata.
5. Ettevõtte õigused ja kohustused

5.1. Ettevõttel on õigus:

5.1.1. teostada muudatusi Veebilehe mis tahes tarkvaras, lõpetada veebilehte oluliste rikete, tõrgete ja tõrgete avastamisel ning selleks, et säilitada ja vältida volitamata juurdepääsu veebilehele.

5.1.2. kasutada Kasutaja poolt edastatud isiklikke andmeid mis tahes viisil, mis ei ole vastuolus seadusandlusega.

5.1.3. teavitada Kasutajat Üritusel osalemise registreerimise / kinnitamise / tasumise ajal, sealhulgas võtma ühendust Kasutajaga veebilehel registreerumisel Kasutaja määratud e-posti aadressil või telefoni teel.

5.1.4. igal ajal muuta käesoleva pakkumise tingimusi ühepoolselt, Kasutajat ette teatamata, avaldades muudatused Veebilehel, hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates selle aktsepteerimise/tutvustamise kuupäevast. Ettevõte soovitab Kasutajal regulaarselt kontrollida selle pakkumise tingimusi muudatuste ja/või täienduste osas. Veebilehe jätkuv kasutamine Kasutaja poolt pärast seda, kui Ettevõte on Pakkumises muudatusi ja/või täiendusi teinud, tähendab Kasutaja tingimusteta ja täielikku nõustumist ja nõusolekut selliste muudatuste ja täiendustega.

5.1.5. loovutada või muul viisil edastada infot oma suhetest Kasutajaga tulenevatest õigustest ja kohustustest kolmandatele isikutele, lähtudes õigusaktides sätestatud Kasutaja õigustest ja huvidest.

5.1.6. Juhul, kui Kasutaja rikub käesoleva pakkumise tingimusi, on Ettevõttel õigus blokeerida Kasutaja konto või muul viisil piirata juurdepääsu veebilehele e-posti teel või teatades isikliku lehe kaudu või ilma taolise teavituseta.

5.2. Ettevõte peab Kasutajat teavitama taotluse olekust ja üritusel osalemise kulu eduka tasumise faktist. Kasutaja teavitamine on asjaolu, et Kasutaja poolt veebilehel registreerumisel määratud e-posti aadressile saadetakse e-kiri, mis sisaldab vastava sisulist kinnitusinfot.

5.3. Ettevõte ei ole kohustatud läbi viima uuendusi ja/või täiustusi ja/või täiendusi ja/või muid muudatusi Veebilehel toimingutest. Ettevõte jätab endale õiguse igal ajal ja mis tahes põhjusel Veebilehte muuta või katkestada või peatada, et määrata kindlaks Veebilehe kasutamise võimalused ja piirangud, samuti tutvustada ja muuta Veebilehe kasutamist.

5.4. Ettevõte vastutab Kasutaja isikuandmete säilitamise ja töötlemise eest, tagab nende andmete konfidentsiaalsuse nende töötlemisel vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, ettevõtte privaatsus- ja isikuandmete kaitse poliitikale vastavalt käesoleva lepingu punktis 8 sätestatud tingimustele ning ka kehtivate õigusaktide kohaselt.

5.5. Ettevõte ei vastuta Kasutaja poolt Veebilehel avalikus vormis avaldatud teabe eest.

6. Üritustele juurdepääsu võimaldamise tingimused

6.1. Kasutaja saab juurdepääsu Veebilehe teenustele ja üritustele, kui tal on tehniline võimalus seda juurdepääsu kasutada.

6.2. Ettevõttel on õigus muuta veebirakendust (Ürituse veebiliidest) mis sisaldab andmevahetust ja Ürituse tarkvara, samuti muuta nõudeid riist- ja tarkvarale, mida Kasutaja peab teenuste saamiseks kasutama. Kõigi nende muudatuste korral rakendub käesolev leping sellistele muudatustele, kui ettevõte ei ole sõnaselgelt teisiti teavitanud.

6.3. Teave konkreetsete Ürituste ja/või konkreetsete Ürituste funktsionaalse koosseisu kohta, teave Sündmustele juurdepääsu võimaldamise tingimuste ja/või Ürituste vabade kohtade korral, nõuete täpsustamine ja/või soovitused Sündmustele juurdepääsu tehnilise toe kohta, muu teave või nõuded, mis tuleb ja/või võidakse kasutajale edastada vastavalt käesolevale lepingule või õigusaktide nõuetele, loetakse Kasutajale nõuetekohaselt edastatuks, kui nimetatud teave on:

6.3.1. avaldatud Ettevõtte veebilehel;

6.3.2. juhitud Kasutaja tähelepanu lepingu sõlmimisel lepingu tekstis;

6.3.3. juhitakse Kasutaja tähelepanu registreerimisel märgitud Kasutaja e-postile saadetud elektrooniliste sõnumite kaudu;

6.3.4. trükitud ettevõtte reklaami- ja teabematerjalidesse;

6.3.5. juhitud Kasutajale Ettevõtte kontaktaadresside ja telefoninumbritega ühenduse võtmisel;

6.3.6. juhitud Kasutaja tähelepanu muudele Ettevõttele kättesaadavate vahenditega, sealhulgas meedia (reklaam) kaudu.

6.4. Kasutaja juurdepääs üritusel osalemiseks, mille kohta teave on veebilehele postitatud, tagatakse sellisel üritusel osalemise kulude 100% ettemaksuga, käesolevas lepingus sätestatud viisil ja korras, veebilehel või muul viisil Kasutajale edastatud.

6.5. Üritusel osalemist kinnitab avalduse täitmine, mis seisneb viimase toimingute jada sooritamises:

(I) klõpsates (klikkides) valitud ürituse teabeaknal,
(II) minnes veebilehel määratud ürituste lehele,
(III) vajutades nuppu "Registreeru" ja
(IV) tasudes osalemise eest ühel ettevõtte / konkreetse Ürituse korraldaja poolt määratud viisil.

Tasumine toimub 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates avalduse esitamisest, kuid igal juhul hiljemalt Ürituse alguseks.

6.6. Ligipääs Üritusele konnitatakse Kasutajale, saates vastava e-kirja tema poolt Veebilehel registreerumisel määratud Kasutaja e-posti aadressile. Samuti kajastub teave kavandatava ja peetava Ürituse kohta kasutaja isiklikul lehel alajaos "Isiklikud üritused". Isiklikule lehele sisselogimine toimub Kasutaja poolt, sisestades e-posti aadressi (või Kasutaja sisselogimise) ja parooli ning vajutades nupule "Sisene".

6.7. Tellimuse täitmist Veebilehe kaudu kinnitavad Veebilehe osana ühenduse ja kuluarvestuse (arveldamise) programmijuhtimise info (konto) kirjed. Kõigil Kasutaja toimingutel tellimuste avaldamiseks / tühistamiseks on samaväärne juriidiline jõud, kui pooled on sõlminud vastava kirjaliku lepingu.

6.8. Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, on piisavaks tõendiks Kasutaja tehtud toimingute kohta serverites olevad teabe (konto) kirjed, mis tagavad Ettevõtte veebilehe toimimist, olenemata sellest, millist meetodit ja/või tehnilist seadet kasutati. .

6.9. Lepingu alusel mistahes toimingute (tehingute) sooritamise aeg on Briti aeg, mis määratakse kindlaks Ettevõtte veebilehe tööd tagavate serverite kontoandmete alusel, välja arvatud juhul, kui poolte vahel oli täiendavalt kokku lepitud teistsugune aja määramise kord. .

6.10. Juhul, kui pärast Üritusel osalemise kulude tasumise protseduuri lõpetamist, kuid igal juhul hiljemalt Ürituse alguse päeval, ei saanud Kasutaja ühel või teisel põhjusel Üritusele juurdepääsu, ta peab võtma ühendust ettevõtte tugiteenusega ettevõtte kontakttelefonil või muul veebilehel märgitud viisil.

6.11. Ettevõte jätab endale õiguse tühistada Kasutaja osalemine Üritusel, kusjuures ettevõte/korraldaja/lektor ei ole kohustatud tasutud tasu tagastama juhul, kui Kasutaja rikub Üritusel käitumisreegleid. Nendeks rikkumisteks on Kasutaja poolt kommentaarides või muul viisil Ürituse ajal käesoleva Lepingu punktiga 4.3.1 keelatud teabe avaldamine, sealhulgas rahvuskonfliktide õhutamine, ebasobilikku kõnepruuki sisaldav või muul viisil teisi Üritusel osalejaid või õppejõudu solvav teave, teabe avaldamine, mis ei puuduta ürituse teemasid või reklaamteabe avaldamine.

6.12. Ettevõte jätab endale õiguse tühistada Kasutaja osalemine Üritusel, kui tuvastatakse, et ta on Üritusel osalemise andmed edastanud kolmandatele isikutele, sealhulgas avaldades avalikus kohas individuaalse lingi (URL) Kasutaja osalemiseks sellel üritusel. Kasutaja poolt Üritusel osalemisega seoses saadud teabe ja materjalide levitamine. Teabe ja materjalide kasutamine on lubatud ainult isiklikel eesmärkidel ja Kasutaja isiklikuks kasutamiseks. Kasutaja juurdepääs osalemiseks üritusel on ette nähtud mitte rohkem kui ühele vaatajale isikliku lingi kaudu.

6.13. Ürituse ära jätmise / ringitõstmise võimaluse määrab vastav õppejõud (lektor) iseseisvalt. Ettevõte ei vastuta Kasutaja ees oma kohustuste täitmata jätmise ja/või õppejõu mittekohase täitmise eest.

6.14. Kui Üritus jääb ära lektori süül, samuti juhul, kui Kasutaja keeldub Üritusel osalemast selle Ürituse lektori poolt ürituse edasilükkamise tõttu, on lektor kohustatud tagastama kogu tema poolt tasutud raha. sellel üritusel osalemise eest.

6.15. Kasutajale, kes keeldub osalemisest Üritusel ettevõttest/korraldajast/lektorist mitteolenevatel põhjustel, Kasutaja poolt tasutud Üritusel osalemise kulu. ei hüvitata.

6.16. Ettevõtte veebisait võib sisaldada linke teistele Interneti-ressurssidele. Pakkumisega nõustudes nõustub Kasutaja, et ettevõte ei vastuta nende ressursside ja nende sisu kättesaadavuse eest, samuti nende ressursside sisu kasutamisega kaasnevate tagajärgede eest.

7. Hind, maksmise kord ja viis

7.1. Tasulisise juurdepääsu ürituse sisule arvutused postitatakse Kasutajale ja see toimub otse Kasutaja ja ettevõtte/korraldaja vahel.

7.2. Ettevõte jätab endale õiguse vastu võtta kasutajatelt raha individuaalse veebilehe sisu kasutamise eest, mille intellektuaalomandi õigus või litsents kuulub ettevõttele, samuti ettevõtte poolt otse korraldatavate ürituste jaoks.

7.3. Üritusel osalemise hinnad on märgitud Veebilehel iga ürituse kohta eraldi konkreetsel ürituse taotlusel ja edastatakse Kasutajale elektroonilise sõnumiga.

7.4. Kasutaja kannab ettevõttele/ürituse korraldajale rahalisi vahendeid Üritusel osalemise kogu maksumuse ulatuses, e 100% ettemaksu suuruses.

7.5. Mitteresidendist kasutajad maksavad valuutas vastavalt ettevõtte/korraldaja poolt väljastatud arvele. Kasutaja panga või korrespondentpankade poolt võetavad pangatasud tasub Kasutaja.

7.6. Makseviisi määrab ettevõte/korraldaja ning see juhitakse Kasutajale elektroonilise sõnumiga või muul Korraldaja poolt valitud viisil.

7.7. Kasutaja valib iseseisvalt võimalike makseviiside hulgast tema jaoks mugavama makseviisi, mis on tasumise hetkel Veebilehel saadaval. Makse sooritamiseks ja kinnitamiseks ei aktsepteerita makseviise ja -viise, mida ei pakuta ja mis pole veebilehel saadaval.

7.8. Ettevõttel on õigus pakkuda nii ühte kui ka mitut makseviiside võimalust. Ettevõttel on õigus igal ajal ja oma äranägemisel muuta/eemaldada Veebilehel olevaid makseviise, ilma kohustuseta saata mingeid sõnumeid ja muuta käesolevat lepingut.

7.9. Maksekaardiga makseviisi valikul märgib Kasutaja maksekaartidega seotud andmed, nimelt: kaardi numbri, aegumiskuupäeva, CVC/CVV koodi ja maksekaardi omaniku nime ning annab ettevõttele/korraldajale/maksesüsteemile nõusoleku töötlemiseks. nende isiku- ja makseandmed valitud ürituse jaoks raha ülekandmiseks.

7.10. Makseviisi valides ja kinnitades volitab Kasutaja ettevõtet/korraldajat/maksesüsteemi debiteerima tema poolt näidatud maksekaardilt/pangakontolt valitud makseviisi kaudu Veebilehel märgitud Üritusel osalemise täismaksumuse, sealhulgas vahendustasud, vastav lisatasu raha ülekandmise eest, võimaliku konverteerimise ja vahetuskursi vahe, mida makse töötlemisel rakendatakse, ning samuti volitab neid isikuid kasutama makset ja isikuandmeid, et (i) tasuda Üritusel osalemise makset. (ii) vajadusel maksete tagasimaksete töötlemine ja (iii) muudel eesmärkidel, mis on vajalikud käesoleva lepingu tingimuste täitmiseks. Kasutaja on täiesti teadlik ja nõustub, et ettevõttele tasumise hetkel ei ole maksetehingute töötlemisega seotud lisakulude suurus teada.

7.11. Ettevõttel on õigus nõuda Kasutajalt ning Kasutaja kohustub esitama üritusest osavõtu maksumuse tasumisega seotud vaidlusi tekitavate finantsküsimuste lahendamiseks pangakonto väljavõtte koos raha tagastamisega õigusaktides sätestatud juhtudel, samuti muude vastuoluliste finantsküsimuste lahendamiseks.

7.12. Taotluse loomisel/täitmisel võidakse blokeerida maksekaardil olevad rahalised vahendid koos nende hilisema mahakandmisega. Rahaliste vahendite mahakandmise maksekaardilt võib läbi viia ettevõte või korraldaja. Kasutaja kohustub rakendama kõiki meetmeid tagamaks, et raha debiteerimine maksekaardilt oleks ettevõtte või korraldaja poolt igal ajal võimalik ja kättesaadav (näiteks tuleb eemaldada kõik panga poolt kehtestatud piirangud maksete sooritamisel enne raha tegelikku debiteerimist Kasutaja kontolt).

7.13. Maksepäevaks loetakse raha laekumise päev raha saaja pangakontole.

7.14. Kui Üritus ei toimu ettevõtte süül, tagastatakse ettevõtte/korraldaja poolt sellele Üritusele osalemise eest tasumiseks saadud rahalised vahendid Kasutajale 30 päeva jooksul alates Ürituse ära jäämise kuupäevast. või võidakse krediteerida mõne muu sündmuse eest tasumiseks. Lisaks lehel jagunevad küpsised (need seab otse külastatav sait) ja kolmanda osapoole küpsised seadistatakse teiste saitidega.

8. Isikuandmed

Arvestades asjaolu, et käesoleva Lepingu sõlmimisel saab ettevõte teada Kasutaja isikuandmeid, siis õigusaktides sätestatult kinnitatakse Kasutaja käesoleva Lepinguga ühinedes (Pakkumise aktsepteerimisega), et ta tunneb ettevõtte privaatsus- ja isikuandmete kaitse poliitikat, mille tekst on postitatud Ettevõtte veebilehele aadressil: http://fibata.eu/privacy-policy, on täielikult teadlik oma õigustest ja kohustustest, mis tulenevad käesolevast poliitikast ja õigusaktidest , ettevõtte poolt antud garantiid ning käesolevast poliitikast tuleneva ettevõtte ja kasutaja vastutuse ning nõustub käesoleva poliitika tingimustega.

9. Intellektuaalomandi õigused

9.1. Veebilehe ja Ürituste sisu on ettevõtte intellektuaalomand või seda kasutab ta kolmandate isikute nõuetekohaselt vormistatud nõusoleku alusel ning kuulub kaitsele vastavalt õigusaktidele. Kasutaja poolt üritusel saadud teabe levitamine ärilistel eesmärkidel ilma ettevõtte vahetut nõusolekut sellisteks toiminguteks mis tahes viisil on keelatud.

9.2. Kasutajale veebilehe lehtedele juurdepääsu andmine ei tähenda, et Kasutajale antakse litsents ettevõtte intellektuaalomandi kasutamiseks. Ettevõte jätab endale kõik õigused, välja arvatud need, mis on käesoleva lepinguga kasutajale selgesõnaliselt antud.

9.3. Kõik veebilehel allalaadimiseks saadaval olevad tarkvarad on ettevõtte ja/või tema partnerite intellektuaalomand. Ürituse tarkvara kasutamist reguleerivad litsentsilepingu tingimused, mis antakse kasutajale sellise tarkvara allalaadimisel selle tingimustega nõustumiseks. Kui Kasutajale ei anta Ürituse tarkvara kasutamise litsentsilepingut, annab ettevõte Kasutajale õiguse kasutada ürituse tarkvara ainult Kasutaja isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks, kusjuures selle ürituse tarkvara kasutamise tasu on ürituse maksumuse hinna sees. Kõik õigused ürituse tarkvarale, sealhulgas autoriõigused ja muud ainuõigused seoses sellise tarkvaraga, on reserveeritud Ettevõttele ja/või ürituse tarkvara tootjale.

10. Poolte vastutus

10.1. Ettevõtte käesolevast lepingust tuleneva vastutuse suurust piiratakse hüvitamisele kuuluvate kahjude maksimumsumma määramisega. Selline kahjude piirmäär ei tohi mingil juhul ületada Veebilehe kaudu toimunud üritusel osalemise maksumust. Ettevõte ei vastuta ürituse kaudsete kahjude, saamata jäänud kasumi, Kasutaja ärilise maine kaotuse jms eest.

10.2. Konkreetse ürituse kohta Veebilehel postitatud info, samuti ürituse sisu, lisandub Veebilehele. Ettevõte ei vastuta lektori ja/või kolmandate isikute poolt Veebilehel avaldatud teabe usaldusväärsuse, täpsuse, täielikkuse ega kvaliteedi eest. Ettevõte ei kinnita ega kinnita lektori ja/või kolmandate isikute poolt Veebilehele postitatud teavet. Kasutaja mõistab ja nõustub, et veebilehte kasutades võib ta saada subjektiivset, hinnangulist ja vastuolulist teavet.

10.3. Ettevõte ei vastuta lektori poolt ürituste läbiviimise tingimuste mittejärgimise eest, kuna lektor vastutab täies ulatuses ürituste läbiviimise eest.

10.4. Ettevõte ei kontrolli lektori poolt postitatud informatsiooni ega saa garanteerida ebatäpsuste täielikku puudumist ning seetõttu ei vastuta ka Kasutaja ees ürituse kohta esitatud ekslike ja/või ebatäpsete andmete eest, samuti üritusele tekitatud kahju eest.

10.5. Kui Kasutaja ei kasutanud Ettevõttest mitteolenevatel põhjustel oma õigust üritustel osaleda, siis loetakse Ettevõtte kohustused nõuetekohaselt ning ettenähtud korras ja tähtaegselt täidetuks kuid tasutud rahalised vahendid kasutajale tagastamisele ei kuulu.

11. Vääramatu jõud

11.1. Pooled vabanevad vastutusest käesolevast lepingust tulenevate kohustuste osalise või täieliku täitmata jätmise eest, kui nende täitmist takistab antud tingimustel erakorraline ja vältimatu asjaolu (vääramatu jõud), sealhulgas, kuid mitte ainult: sõjalised operatsioonid, rahutused või sabotaaž; looduskatastroofid; elektri-, interneti- või telekommunikatsioonikatkestused; või valitsuse piirangud. Samal ajal nihkub lepingust tulenevate kohustuste täitmise tähtaeg proportsionaalselt selliste asjaolude kehtivuse ajaga.

11.2. Kui punktis 11.1 nimetatud asjaolude kehtivusaeg ületab 30 (kolmkümmend) kalendripäeva, siis on mõlemal Poolel õigus leping üles öelda, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult 10 kalendripäeva enne lepingu lõpetamise kuupäeva.

12. Vaidluste lahendamise kord

12.1. Käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral saadab Pool, kelle õigust on rikutud, teisele Poolele kirjaliku pretensiooni (nõude).

12.2. Kõik kasutaja pretensioonid (kaebused) ettevõttele seoses Veebilehe kasutamisega tuleb Kasutajal esitada ettevõtte käesolevas Lepingus märgitud e-posti aadressile skaneeritud koopiana, koos kohustusliku hilisema saatmisega esialgne nõue (kaebus) käesolevas lepingus märgitud ettevõtte postiaadressile. Kasutaja pretensiooni (kaebuse) ettevõtte poolt läbivaatamise tähtaeg on 15 (viisteist) kalendripäeva arvates pretensiooni (kaebuse) ettevõtte aadressile saabumise päevast, mille möödumisel teeb Ettevõte ühe alljärgnevatest otsused: (i) nõude (kaebusega) mittenõustumise ja tema rahuldamisest keeldumise kohta; (ii) nõude (kaebusega) täielik või osaline nõustumine ja Kasutaja nõuete täielik või osaline rahuldamine.

2.3. Poolel, kelle õigust on rikutud, on õigus esitada nõuetega hagi kohtule vastavalt kehtivale seadusandlusele.

13. Sõnumite edastamise (saatmise) kord

13.1. Pooled edastavad teateid, pretensioone, taotlusi, avaldusi ja muid ametlikke materjale üksteisele järgmiselt:

13.1.1. Ettevõttelt Kasutajale - saates Kasutaja poolt veebilehel registreerumisel või veebilehel Kasutaja isiklikule lehele postitamise teel määratud e-posti aadressile, mis on juurdepääsetav ainult Kasutajale, kui käesoleva lepingu vastavas kokkuleppe punktis ei ole sätestatud teisiti.

13.1.2. Kasutajalt ettevõttele – saates käesolevas pakkumises märgitud e-posti aadressile. Kasutaja poolt ettevõttele saadetud kirjalikud pöördumised peavad olema Kasutaja poolt allkirjastatud. Kasutaja poolt allkirjastamata kirjalikke pöördumisi ettevõte läbivaatamiseks vastu ei võta.

14. Muud tingimused ja hoiatused

14.1. Käesoleva pakkumise tingimused kehtivad kuni ettevõtte poolt pakkumise tagasivõtmise/muutmise hetkeni.

14.2. Käesolev leping loetakse sõlmituks alates selle pakkumise vastuvõtmise hetkest, mis väljendub asutaja veebilehel registreerimises, ja kehtib kuni selle lõpetamiseni ühe poole poolt.

14.3. Käesoleva lepingu võib Poolte kokkuleppel igal ajal lõpetada.

14.4. Ettevõttel on õigus omal äranägemisel igal ajal ja põhjusel ühepoolselt käesolev leping lõpetada ja kasutaja juurdepääs veebilehe teenustele lõpetada juhul, kui kasutaja rikub mõnda käesolevas lepingus kehtestatud tingimust.

14.5. Käesoleva kirjaliku lepingu sõlmimise (käesoleva pakkumisega nõustumise) korral toimub lepingu ühepoolne ülesütlemine vastava kirjaliku teavituse saatmisega teisele Poolele.

14.6. Selle pakkumise tingimustega nõustudes väljendab Kasutaja nõusolekut saada teavet kõigi teiste ürituste kohta, milles ettevõte tagab juurdepääsu, olenemata käesoleva lepingu kehtivusajast, tingimusel et sellise nõusoleku saab tagasi võtta Kasutaja igal ajal, saates vastava päringu ettevõtte aadressile.

14.7. Kõik käesoleva lepinguga reguleerimata jäänud küsimused lahendatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

14.8. Ettevõte võimaldab teil luua ja avaldada hariduskursusi kõigile inimestele kõikjal maailmas. Veebilehe mudel ei tähenda hoolduskohustust ega Ürituste kontrollimist ning ettevõttel ei ole pädevust määratleda ürituse materjalide seaduslikkust. Ettevõte ei teosta toimetuslikku kontrolli veebilehel leiduvate ürituste üle ega garanteeri seetõttu ühelgi viisil ürituste kehtivust, asjakohasust, täpsust ega usaldusväärsust. Üritusele registreerimisel tuginete omal riisikol lektori poolt antud teabele.
Teenuste kasutamisel võite kokku puutuda materjaliga, mis võib teie arvates olla solvav, nilbe või taunitav. Ettevõte ei vastuta selliste materjalide pärast teie ees ega vastuta teile juurdepääsu võimaldamise või üritusele registreerimise eest vastavalt kohaldatava seadusandlusega. See kehtib ka kõigi tervise, heaolu ja liikumisega seotud tegevuste kohta. Te tunnistate seda tüüpi ürituste olemusega seotud riske ja ohte ning sellistele üritustele registreerudes võtate need riskid, sealhulgas haiguse, vigastuse, puude või surma riski. Võtate kogu vastutuse enda peale oma otsuste eest, mida te teete enne, ürituse ajal ja pärast üritusele registreerimist.

Kui suhtlete õppejõuga vahetult, peate olema isikuandmete edastamisel ettevaatlik. Ettevõte ei saa kontrollida lektorite tegevust seoses teistelt veebilehe kasutajatelt saadava teabega. Te ei tohiks oma e-posti ega muud enda kohta käivat isiklikku teavet enda kaitseks jagada.

Ettevõte ei palka ega võta tööle lektoreid ning ettevõte ei vastuta õppejõudude ja kasutajate vahelise suhtluse eest. Ettevõte ei vastuta vaidluste, nõuete, kaotuste, vigastuste ega mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida lektorite või kasutajate käitumise tõttu.

Võib juhtuda nii, et veebileht ei tööta kas plaanilise hoolduse või veebilehel esinevate tõrgete tõttu. Võib juhtuda, et mõni lektor teeb tema korraldatava ürituse kohta eksitavaid avaldusi. Samuti võib juhtuda, et ettevõte puutub kokku turvaprobleemidega. Need on vaid näited. Te võtate vastu ja nõustute, et kui miski läheb valesti, ei esita te ühelgi neist juhtudel ettevõtte vastu regressi. Juriidilises ja täpsemas keeles pakutakse teenuseid ja materjale põhimõttel "nagu on" ja "nagu on saadaval". Ettevõte/korraldaja ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid teenuste või nende materjalide sobivuse, usaldusväärsuse, kättesaadavuse, õigeaegsuse, turvalisuse, veavabaduse või täpsuse kohta ning loobub sõnaselgelt mis tahes garantiidest või tingimustest (kas otsesest või kaudsest), sealhulgas kaudsest ja konkreetseks otstarbeks sobivuse, omandiõiguse ja õiguste mitterikkumise garantiid. Ettevõte/korraldaja ei garanteeri, et saate üritusel osalemisest konkreetseid tulemusi. Üritusel osalemine (kaasa arvatud materjalid) toimub ainult teie enda riisikol.

Ettevõte võib otsustada peatada veebilehe teatud funktsioonide pakkumise igal ajal ja mis tahes põhjusel. Ettevõte/korraldaja ei vastuta mitte mingil juhul kahjude eest, mis tulenevad sellisest lõpetamisest või sellistele funktsioonidele juurdepääsu puudumisest.

15. Teave ettevõtte kohta

Esimene Balti Treidingakadeemia

Nimi: Vitali Filimonov

Aadress: Võidu pr. 3-60
Narva, Ida-Virumaa
Eesti 21008

Tel: +372.5533059
E-posti aadress: info@fibata.eu